Disclaimer

CA-ICT en haar uitvoeringsorganisatie doen hun uiterste best om de informatie op deze website zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Toch is het mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig of onjuist is. Bij de berekeningen op de website is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten en niet van uw specifieke situatie. De berekeningen zijn uitsluitend indicatief en daaraan kunnen geen rechten ontleend worden. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld. Gestreefd wordt naar een goede toegankelijkheid van de website. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of zonder onderbreking toegankelijk is of functioneert.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen of bewerken of verspreiden zonder toestemming van CA-ICT en haar uitvoeringsorganisatie. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met:

  • het gebruik van informatie die door middel van onze website, dan wel van websites waarnaar onze website verwijst, verkregen is;
  • het gebruik van onze website dan wel van websites waarnaar onze website verwijst;
  • vertraging of de tijdelijke onmogelijkheid om onze website, dan wel websites waarnaar onze website verwijst, te kunnen raadplegen;
  • de ontvangst en/of verwerking van berichten.